ျမန္မာနုိင္ငံ၏အႀကီးဆံုးကုန္ကားလုပ္ငန္မ်ားရဲ႕လမ္းေၾကာင္းကိုKarzo

နဲ႕အတူပူးေပါင္းၿပီးအကန္႕အသတ္မဲ့ပစၥည္းမ်ားကိုသယ္ယူပို႕ေဆာင္နုိင္ပါၿပီ။

အက်ိဳးေက်းဇူး

Flexible

Flexible

စာခ်ဳပ္(သို႕မဟုတ္) ေစ်းကြက္အေျပာင္းအလဲ। POD ပါေသာ ေငြေပးေခ်မွု।PODမပါေသာေငြေပးေခ်မွု। ႀကိဳက္နွစ္သက္ေသာေနရာကိုေ႐ြးခ်ယ္နုိင္ျခင္း နွင့္ ေအာ္ဒါမ်ာဒကိုအလြယ္တကူကူးယူၿပီးေအာ္ဒါတင္နုိင္ပါသည္။

Trackable

Trackable

ေအာ္ဒါတင္ျခင္းၿပီးဆံုးပါကဒက္ရွဘုတ္မွတစ္ဆင့္ကုန္ပစၥည္းသယ္ယူပို႕ေဆာင္မွုကိုေစာင့္ၾကည့္နုိင္ၿပီးအသိေပးျခင္းကိုရယူနုိင္ပါၿပီ။

လံုၿခံဳစိတ္ခ်မွု

လံုၿခံဳစိတ္ခ်မွု

ကုန္ကားပိုင္ရွင္မ်ားနွင့္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားကိုအေျခခိုင္ၿပီးျမန္မာျပည္၏ပထမဦးဆံုးေသာကုန္အေျပာင္းအလဲကိုအာမခံေပးေသာကုမၼဏီျဖစ္မည္ျဖစ္သည္။

အခုပဲစတင္စို႕

အေသးစိတ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုေဖာင္ျဖည့္ၿပီး karzo နွင့္ လက္တဲြၿပီးအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကိုရရွိရန္အခုပဲ ဆက္သြယ္လိုက္ပါ။

ေထာက္ခံစာ

အလြန္ေကာင္းေသာဝန္ေဆာင္မွု।အခ်ိန္တိက်ေသာ ၿပီးလံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ဝန္ေဆာင္မွုရရွိၿပီး ျမန္မာျပည္၏ေလးလံေသာကုန္ပစၥည္းမ်ား ကိုသယ္ယူ့ပို႕ေဆာင္ေပးေသာအေကာင္းဆံုးဝန္ေဆာင္ျဖစ္သည္။

Htet Myat Myo
Htet Myat Myo Golden Brown Coffee Co.,Ltd (Operation Manager)

ကြ်န္ေတာ္karzo services ကိုအသံုးျပဳေသာအခါအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ၿပီး အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္အလြန္ေကာင္းေသာ system ျဖစ္သည္။ က်ြန္ေတာ္တို႕၏ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုအခ်ိန္တိတိက်က်ျဖင့္ပို႕ေဆာင္မွု। အခ်ိန္နွင့္တစ္ေျပးညီအေကာင္းဆံုးေသာ ဝန္ေဆာင္မွုမ်ားကိုေပးေသာ Karzo ကိုယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။

Ko Kyaw San Lin
Ko Kyaw San Lin Double Rhino (Logistic Manager)