စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရေသာနည္းပညာအေျခခံထားေသာသယ္ယူပို႕ေဆာင္မွုလုပ္ငန္း

ျမန္မာနုိင္ငံ၏အႀကီးဆံုးကုန္ကားလုပ္ငန္းျဖင့္သင့္လုပ္ငန္းကိုစတင္လိုက္ပါ

အက်ိဳးေက်းဇူး

လြယ္ကူေစရန္

လြယ္ကူေစရန္

Apps သို႕မဟုတ္Website ျဖင့္ေအာ္ဒါတင္ရန

စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရျခင္း

စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရျခင္း

ကြ်န္ပ္တို႕၏ ယာဥ္ေမာင္းသမားမ်ားသည္အသိေပးၿပီး သင့္၏ ကုန္ပစၥည္း ပို႕ေဆာင္မွုကိုအခ်ိန္နွင့္တစ္ေျပးညီလုပ္ေဆာင္ေပးပါမည္။

ေစ်းနွုန္းသက္သာျခင္း

ေစ်းနွုန္းသက္သာျခင္း

ေပါက္ေစ်းနွုန္းမ်ားကိုရရွိရန္ၾကားေန ျဖင့္အသံုး ျပဳပါ

ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း

ကာဂို၏လ်င္ျမန္। လြယ္ကူ।သက္သာေသာ သယ္ယူပို႕ေဆာင္မွုလုပ္ငန္း မွုမ်ားကိုရွာေဖြလိုက္ပါ။Karzoကုမၼဏီတြင္မတူညီေသာသယ္ယူပို႕ေဆာင္မွုမ်ားကိုလုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေပးေနပါၿပီ။က်ြန္ပ္တို႕သယ္ယူပို႕ေဆာင္မွုလုပ္ငန္းသည္ယာဥ္၏တန္ဖိုးနွင့္ဝန္ေဆာင္မွုတို႕အေပၚ တြင္အေျခခံထားပါသည္။Karzo၏ စီမံခန့္ခဲြ မွုနွင့္ယာဥ္လမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္နည္းပညာ ကိုအေျခခံၿပီးမည္သည့္ကုန္ပစၥည္း ဆိုဒ္ကိုမဆိုသယ္ယူပို႕ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္သည

လုပ္ငန္းငယ္မ်ား

ျမန္မာနုိင္ငံတြင္လုပ္ငန္းငယ္မ်ား၏ပို႕ေဆာင္မွု မ်ားစီမံလုပ္ေဆာင္ရာတြင္အခ်ိန္ကုန္ျခင္း।ေစ်းႀကီးျခင္းတို႕ကို ႀကံဳေတြ႕နုိင္သည္။karzo ျဖင့္လိုခ်င္ေသာ ကုန္ကားမ်ားကိုေအာ္ဒါတင္ရုံျဖင့္ ရရွိနုိင္မည္ျဖစ္သည္။လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္လည္းkarzo၏မိုဘိုင္းapps(သို႕မဟုတ္) ဒက္ရွဘုတ္မွ ကုန္ကားလမ္းေၾကာင္းမ်ားအေျခအေန ကိုေစာင့္ၾကည့္နုိင္ပါသည္။karzo၏ သက္သာေကာင္းမြန္ေသာကုန္ပစၥည္းသယ္ယူပို႕ေဆာင္မွုမ်ားကိုအသံုးျပဳၿပီးမိမိ၏ပံုမွန္customers မ်ားကို Favourite(သို႕မဟုတ္)ေအာ္ဒါအသစ္ထင္ေသာအခါအေဟာင္းေအာ္ဒါမ်ားကိုကူးယူၿပီးအသစ္အေနျဖင့္ျပန္လ ည္တင္နုိင္မည္ျဖစ္သည္။ "

ယာဥ္ေမာင္းမ်ား

Karzo သည္ျမန္မာျပည္၏ပထမဦးဆံုးေသာ ယာဥ္လမ္းေၾကာင္းပို႕ေဆာင္ေသာလုပ္ငန္းေစ်းကြက္ျဖစ္ၿပီးသက္သာေကာင္းမြန္ၿပီးယာဥ္ေမာင္းတို႕အတြက္စိတ္ ခ် ရေသာၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားတိုးပြားေအာင္လုပ္ေဆာင္ေသာကုမၼဏီပင္ျဖစ္သည္။ Karzo မွေအာ္ဒါတင္ရုံျဖင့္အကန့္အသတ္မရွိေသာဆိုဒ္စံုကုန္ကားမ်ိုးစံုကိုရယူလိုက္ပါ။ Karzoတြင္အခမဲ့စာရင္းသြင္းၿပီးဝန္ေဆာင္မွုမ်ားကိုရယူနုိင္ပါသည္။လိုအပ္ေသာကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားျဖ ည့္ျခင္း।ေအာ္ဒါရွာျခင္း।ေစ်းနွုန္းမ်ားကိုေလလံတင္ျခင္း।ကမ္းလွမ္းမွုမ်ာယကိုလက္ခံျခင္း နွင့္လုပ္ငန္းသစ္ မ်ားကိုရနုိင္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက Karzo မွမိတ္ေဆြ သိလိုသမ်ွကိုေျဖၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။ Karzo သည္အခ်ိန္အတိအက်လံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာေငြေပးေခ်ျခင္း।အေကာင္းဆံုးကေတာ့ယာဥ္ေမာင္းတို႕အတြက္ ေငြေပးေခ် ျခင္းမရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ေထာက္ခံစာ

Karzoႏွင့္လက္တြဲလုပ္ကိုင္လာသည့္ကာလတေလ်ွာက္Driverတစ္ဦးအေနျဖင့္ေျပာရမည္ဆိုလ်ွင္ပံုမွန္Orderရေစခ်င္ပါသည္။တခါတေလပို႔ထားသည့္Applicationပစၥည္းအေရအတြက္ႏွင့္သယ္ရသည့္အေရအတြက္မကိုက္ညီသည့္အခါမ်ိဳးလည္း႐ွိတတ္ပါသျဖင့္ဂ႐ုစိုက္ေပးေစခ်င္ပါသည္။Applicationသံုးရတာလည္းအဆင္ေျပပါတယ္။

Ko Myo Zaw
Ko Myo Zaw ယာဥ္ေမာင္း

ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ႏိူင္ငံမွာ Karzo ေပၚေပါက္လာတာ ကား driver၊ကား owner၊သူတို႔နဲ႔အတူ အလုပ္သမားေတြပါ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းလာပါတယ္၊ျပည္တြင္းက ကုန္ကားငွါးခ်င္တဲ့သူေတြ၊ကုမၼဏီေတြ အတြက္အျပင္မွာကားကို႐ွာေဖြငွါးရတာထက္ Karzo မွာ ကိုယ္ငွါးခ်င္တဲ့ကားကို စိတ္ႀကိဳက္ငွါးလိုရလို႔ပိုအဆင္ေျပလာတယ္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ Karzo ေမာင္းေနတဲ့ ကားဆရာေတြကလည္း ကားငွါးသူေတြရဲ႕ ကုန္ပစၥည္း ေတြကိုအအပ်က္အစၥည္း အေျပာက္အဆုံးမရိွရေအာင္ အေကာင္းဆုံး ဂ႐ုစိုက္ေပးပါတယ္၊ Karzo လည္း ဒိထက္မက တိုးတက္ေအာင္ျမင္ပါေစလို႔ ဆႏၵျပဳေပးပါတယ္၊

Ko Myo Min Thaung
Ko Myo Min Thaung ယာဥ္ေမာင္း

က်ြန္ေတာ္ရဲ႕ပထမဦးဆံုးအေတြ႕အႀကံဳ ကေတာ့ဝန္ေဆာင္မွုသည္အလြန္ေကာင္းမြန္ပါသည္။ က်ြန္ေတာ္အရင္က ျမန္မာျပည္၏အျခားေသာဝန္ေဆာင္မွုလုပ္ငန္း မ်ားကိုအသံုးျပဳ ဖူးပါသည္။သို႕ေသာ္ျငားလည္း ယခုကဲ့သို႕professional စံျဖင့္မေတြ႕ရပါ။ သင့္ခရီးစဥ္၏ ကားသြားရာလမ္းေၾကာင္းကိုေတြ႕နုိင္ၿပီးကုန္တင္/ကုန္ခ် အခ်ိန္အတိအက် ကိုအခ်ိန္နွင့္တစ္ေျပးညီသိရၿပီး အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာလုပ္ငန္း ပင္ျဖစ္ပါသည္။ကြ်န္ေတာ္က ေတာ့Karzo ကိုထပ္မံသံုးမည္ျဖစ္ၿပီး မိတ္ေဆြ တို႕လည္း အသံုးျပဳရန္ေကာင္း ေသာ လုပ္ငန္း ျဖစ္ေၾကာင္းေထာက္ခံပါသည္။

Tom E.
Tom E. လုပ္ငန္းငယ္မ်ား

Awards

Karzo in Media